ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

ความเป็นมา

ความเป็นมา

ความเป็นมา

 

กินรี

กินรี เป็นสัตว์หิมพานต์ ที่รู้จักกันดีในวรรณคดีไทย เป็นตัวแทนความสวยงามและบริสุทธิ์ มือที่ถือดอกบัว แทนการมอบความสะอาด สูงค่า และนกพิราบ สื่อถึงสันติภาพและภราดรภาพ อันเป็นทิศทางของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่รับใช้สังคม และสภาพแวดล้อม 

ออกแบบโดย ศาสตราจารย์ เมธี นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน

 ประวัติความเป็นมา

ในปัจจุบันเป็นที่ตระหนักว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้กลายมาเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจของโลก ซึ่งเป็น ที่ยอมรับกันว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้เจริญเติบโตจนเป็นสินค้าหลักในระบบการค้าระหว่างประเทศและเกิดขึ้นในหลายประเทศ สำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยในช่วงตลอดทศวรรษที่ผ่านมาถือว่าเป็นพลังขับเคลื่อนที่มีบทบาทชัดเจน เป็นส่วน กระตุ้นให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งนำไปสู่การจ้างงาน สร้างอาชีพ การกระจายรายได้ และการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง มากมาย เป็นการสร้างความมั่งคั่งให้กับประชาชนและประเทศชาติซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จในการยกระดับคุณภาพชีวิตของ ประชาชนชาวไทย แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันพบว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโลกมีการแข่งขันสูง โดยเฉพาะการแข่งขันด้านคุณภาพ การบริหารจัดการและเป็นการบริหารจัดการอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นหากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยเป็นส่วนหนึ่ง ของการขับเคลื่อนเชิงเศรษฐกิจแล้ว ย่อมมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมคุณภาพของสินค้าการท่องเที่ยวในด้านต่างๆ อย่างเป็นมาตรฐานสากล


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในฐานะหน่วยงานหลักของประเทศที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศได้เห็น ความสำคัญในการส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยวเพื่อไปนำสู่ความเป็นมาตรฐานสากล และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน จึงได้จัดทำโครงการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นประจำอย่าง ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยจัดเป็นประจำทุก ๒ ปี สำหรับในปี ๒๕๕๓ นี้เป็นการจัดประกวดเป็นครั้งที่ ๘ ซึ่งถือว่าผลงานจากโครงการ เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์และส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ที่จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถใน การแข่งขัน ซึ่งเป็นมาตรการเชิงบวกที่ช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในเชิงคุณภาพเทียบได้กับรางวัลนานาชาติ และได้กลายเป็น เครื่องหมายรับประกันคุณภาพสินค้าทางการท่องเที่ยว (Tourism Accreditation) ที่สร้างความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับจาก นักท่องเที่ยวทั้งในประเทศ และต่างประเทศ และประการสำคัญจะส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืน
 


วัตถุประสงค์
  1. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันในเชิงคุณภาพของการบริหารจัดการ และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสาขาต่างๆ ที่ส่งเสริม ประโยชน์ทางด้านการตลาด และการมีส่วนร่วมทางสังคม – ชุมชน อย่างเป็นระบบเพื่อนำไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
  2. เพื่อแสดงเจตนาอันชัดเจนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในการส่งเสริมและพัฒนาการตลาดให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มี คุณภาพ รวมทั้งสร้างคุณค่า/มูลค่าสินค้าการท่องเที่ยว รวมทั้งการยอมรับ Quality Symbolic ของรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ในระดับนานาชาติ
  3. เพื่อส่งเสริมการตลาดและขยายผลความสำเร็จด้านการตลาดให้แก่ผู้ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย
  4. เพื่อยกย่องเชิดชู และเป็นกำลังใจให้แก่ผลงานที่ได้รับรางวัล รวมทั้งผลักดันให้ผลงานที่ไม่ได้รับรางวัลได้เกิดแนวทางการพัฒนา ให้เข้าสู่คุณภาพมาตรฐานทั้งทางตรง และทางอ้อม