ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

เกี่ยวกับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยครั้งที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๕๖

เกี่ยวกับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยครั้งที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๕๖

เกี่ยวกับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยครั้งที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๕๖

 

"การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ ๘ จำนวน ๑๑๒ รางวัล รางวัลมัคคุเทศก์ดีเด่น (Tourist Guide Awards) ครั้งที่ ๖ จำนวน ๙๖ รางวัล และผู้ที่ได้รับ รางวัล Friends of Thailand ๒๐๑๐ ซึ่งเป็นเสมือนตัวแทนความสัมพันธ์อันดีของมิตรประเทศ และมีส่วนสำคัญในการ ส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวไทยในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโลก จำนวน ๗๕ รางวัล และขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมใน การสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศไทยในการเป็นต้นแบบของความร่วมมือ ความมุ่งมั่นต่อการให้บริการ และการส่งเสริม พัฒนาการท่องเที่ยวในมิติที่ยั่งยืนและดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของศิลปวัฒนธรรมที่งดงามของชาติ"

สารจาก นายสุรพล เศวตเศรนี
ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย